PLOgólne

 

1. Redakcja Studiów Teologiczno-Filozoficznych „Resovia Sacra” przyjmuje materiały w formie artykułu, recenzji lub sprawozdania, które nie były wcześniej publikowane ani złożone do druku w redakcji innych czasopism.

2. Tekst należy dostarczyć do redakcji w formie elektronicznej.

3. Tekst artykułu należy zapisać w formacie MS Word (*.doc lub *.docx) lub RTF (*.rtf).

4. Wszelkie ilustracje, które mają być zamieszczone w tekście (rysunki, grafiki, wykresy, mapy, fotografie itp.) należy dostarczyć w oddzielnych plikach graficznych w formacie TIFF (*.tif) lub JPEG (*.jpg) w rozdzielczości 1200 dpi. Rysunki i schematy mogą być przygotowane również w programach Corel (*.cdr) i Adobe Ilustrator jako pliki otwarte.

5. Skróty zawarte w tekście i przypisach należy podawać za „Encyklopedią katolicką” („Wykaz skrótów”). W przypadku skrótów znormalizowanych i własnych przy pierwszym użyciu należy podać pełną nazwę, a po niej, w nawiasie okrągłym, skrót nazwy: np. Archiwum Diecezji Rzeszowskiej (dalej: ADRz).

6. Do artykułu należy dołączyć tłumaczenie tytułu na język angielski oraz streszczenie w języku polskim i angielskim na ½ strony znormalizowanej (około 900 znaków). Każdy artykuł powinien zawierać także słowa kluczowe (nie więcej niż 10) w języku polskim oraz w języku angielskim.

7. Każdy artykuł naukowy powinien zawierać bibliografię załącznikową, uporządkowaną alfabetycznie.

8. Informacja o autorze powinna zawierać następujące dane: imię, nazwisko, stopień oraz tytuł naukowy, miejsce pracy i aktualne zajmowane stanowiska, zainteresowania naukowe, adres do korespondencji (zamieszkania lub poczty elektronicznej).

9. Autorzy tekstów ponoszą wszelką odpowiedzialność za ich treść.

10. Redakcja nie wypłaca honorariów za opublikowane teksty.

11. Autorzy opublikowanych artykułów, recenzji i sprawozdań otrzymują 1 egzemplarz rocznika „Resovia Sacra”.

12. Autorzy muszą przestrzegać przepisów wynikających z „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. nr 24 z 23.02.1994 r.).

13. Zjawisko „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

 

Tekst główny

 

1. Format A4, do 20 stron znormalizowanych (około 40 tys. znaków ze spacjami), marginesy 2,5 cm.

2. Czcionka Times New Roman 12 punktów.

3. Interlinia 1,5 wiersza.

4. Formatowanie należy ograniczyć do minimum – wystarczy wyróżnić tytuły, podtytuły oraz akapity.

5. Wszystkie cytaty pisać w cudzysłowie czcionką prostą, nie kursywą.

6. Wszelkie tytuły publikacji – kursywą bez cudzysłowów.

7. Tytuły czasopism w cudzysłowie.

8. Zwroty użyte w sensie przenośnym – czcionką prostą bez cudzysłowów.

9. Nie należy stosować podkreśleń oraz spacji dla uzyskania efektu rozstrzelonego druku dla wyróżnień w tekście.

10. Nie włączamy opcji dzielenia wyrazów.

11. Prosimy o jednolite i konsekwentne stosowanie w treści artykułów skrótów typu w. (wiek), r. (rok), km (kilometr), a także wielkich lub małych liter w sytuacjach, gdy norma dopuszcza obie wersje, przykładowo: msza św., Msza św., Msza święta, Msza Święta.

12. Stosując cytaty lub przypisy z Biblii prosimy za pierwszym razem o zaznaczenie, z którego przekładu i wydania Autor korzystał, np. Biblia Tysiąclecia, wyd. 5.

 

 

Przypisy

 

1. Czcionka Times New Roman 10 punktów.

2. Należy stosować skrócony zapis bibliograficzny, przy użyciu metody przecinkowej: nie podaje się nazwy wydawnictwa, nazwisk tłumaczy, ilości dotychczasowych wydań (z wyjątkiem przypadku, gdy w tym samym roku dzieło miało więcej niż jedno wydanie), a poszczególne elementy opisu bibliograficznego oddziela się przecinkiem, można stosować skróty por. (porównaj), zob. (zobacz);

 

a)      publikacje książkowe: inicjały imion i nazwisko autora, tytuł książki kursywą, miejsce i rok wydania, strony

 

np. J. Chrobaczyński, Tajne nauczanie na Podkarpaciu 1939-1945, Rzeszów 1987, s. 65-72.

 

b)      artykuły w dziełach zbiorowych: inicjały imion i nazwisko autora, tytuł artykułu kursywą, w: tytuł dzieła zbiorowego kursywą, inicjały imion i nazwiska redaktorów, miejsce i rok wydania, strony

 

np. A. Reczyńska, Polonia i Polacy w dziejach Kanady, w: Lublin-Windsor. Partnerstwo w kontekście historii i teraźniejszości, red. J. Walkusz, Lublin 2011, s. 17-34.

 

c)      artykuły w czasopismach: inicjały imion i nazwisko autora, tytuł artykułu kursywą, tytuł czasopisma w cudzysłowie czcionką prostą, rocznik lub tom (rok wydania) nr lub zeszyt, strony (przed tytułem czasopisma nie umieszcza się w:)

 

np. A. Rębacz, Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, „Ateneum Kapłańskie” 142 (2004), z. 2, s. 238-241.

 

d)      archiwalia: nazwa archiwum, sygnatura, tytuł, strony lub karty (wszystko czcionką prostą)

 

np. ADRz, sygn. Dz IV 22, Życiorys ks. Kazimierza Trygara, k. 46r-v

 

 

3. Przy kolejnym cytowaniu tej samej publikacji podajemy tylko inicjał imienia i nazwisko autora, początek tytułu kursywą bez wielokropka, strony. Można stosować skrót dz. cyt. (dzieło cytowane), umieszczając go po tytule, jeśli cytowane jest lub przywoływane dzieło w dwóch kolejnych przypisach należy stosować odnośnik Tamże.

 

np. J. Chrobaczyński, Tajne nauczanie, s. 73-75.


USA General guidelines for authors

 

1.      The editors of the Theological and Philosophical Studies "Resovia Sacra" accept materials in the form of an article, review or report that have not been previously published or submitted to the editorial office of other magazines.

2.      The text should be submitted to the editor in electronic form.

3.      The text of the article should be saved in MS Word format (* .doc or * .docx) or RTF (* .rtf).

4.      All illustrations to be included in the text (drawings, graphics, charts, maps, photographs, etc.) should be provided in separate graphic files in the TIFF (* .tif) or JPEG (* .jpg) format at 1200 dpi. Drawings and diagrams can also be prepared in Corel (* .cdr) and Adobe Illustrator as open files.

5.      The abbreviations contained in the text and footnotes should be given after the "Catholic Encyclopaedia" ("List of abbreviations"). In the case of standard abbreviations and custom abbreviations, the first name should be given followed by a full name in round brackets, eg. the Archive of the Rzeszów Diocese (hereinafter: ADRz).

6.      The article should be accompanied by a translation of the title into English and a summary in a language other than the main text and English on the ½ standard page (about 900 characters). Each article should also contain keywords (no more than 10) in the language of the summary and in English.

7.      Each academic article should contain an annexed bibliography, arranged in alphabetical order.

8.      Information about the author should contain the following data: name, surname, degree and academic title, place of work and current positions held, scientific interests, address for correspondence (residence or electronic mail).

9.      Authors of the texts bear all responsibility for their content.

10.  The Editorial Office does not pay royalties for published texts.

11.  Authors of published articles, reviews and reports receive 1 copy of the annual "Resovia Sacra".

12.  Authors must comply with the provisions resulting from the "Law on Copyright and Related Rights" (Journal of Laws No. 24 of February 23, 1994).

13.  The phenomenon of "ghostwriting", "guest authorship" is a manifestation of scientific misconduct, and any detected cases will be unmasked, including notifying the relevant entities (institutions employing authors, scientific societies, associations of scientific editors, etc.).

 

 

Rules for formating the main body of the text 

 

1.      A4 format, up to 20 standard pages (approximately 40,000 characters with spaces), margins of 2.5 cm.

2.      Font Times New Roman 12 points.

3.      1,5 line spacing.

4.      Formatting should be limited to a minimum - just highlight titles, subtitles and paragraphs.

5.      All quotes should be written in quotes in a simple, not italic type.

6.      Any titles of publication - in italics without quotes.

7.      Titles of journals in quotes.

8.      Phrases used in a portable sense - a simple font without quotes.

9.      Do not use underscores and spaces to obtain the effect of an exploded print for the accolades in the text.

10.  We do not enable hyphenation.

11.  We ask for consistent and consistent use of shortcuts like a (age), y (year), km (kilometer), as well as upper or lower case letters in situations where the standard allows both versions.

12.  When using quotes or footnotes from the Bible, please firstly select which translation and edition the Author has used.

 

 

Rules for formating the references and footnotes

 

1.        Times New Roman font 10 points.

2.        A shortened bibliographic record should be used, using the comma method: no publication name, name of translators, number of previous editions (except when in the same year the work had more than one edition), and individual elements of the bibliographic description are separated by a comma, you can use abbreviations compare (see);

a)      book publications: initials of the names and surname of the author, title of the book in italics, place and year of publication, pages

b)     articles in collective works: initials of the first and last names of the author, title of the article in italics, in: title of the collective work in italics, initials of names and surnames of the editors, place and year of publication, pages

c)      articles in magazines: initials of the first and last name of the author, title of the article in italics, title of journal in quotes with simple font, year or volume (year of publication) no or notebook, pages (before the title of the journal it is not placed in :)

d)     archives: archive name, signature, title, page or card (all in straight font)

3. At the next quoting of the same publication, we only give the initial of the name and surname of the author, the beginning of the title in italics without the ellipsis, the page. It is possible to use the abbreviated title (cited work), placing it after the title, if the cited or referenced work in two subsequent footnotes is used, use the ibid link.

 

 

Go to top