PLReguły stosowane przez redakcję Studiów Teologiczno-Filozoficznych „Resovia Sacra” w celu uniknięcia autorstwa ukrytego („ghostwriting”) oraz autorstwa pozornego („guest authorship”)

 

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship”.

 

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

 

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma „Resovia Sacra” wprowadza następujące procedury:

 

1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst do druku.

 

2. Redakcja podaje w „Instrukcjach dla autorów”, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

 

3. Redakcja wymaga od autorów informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

 

4. Redakcja czasopisma „Resovia Sacra” dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

 

Deklaracja składana przez autorów

Ażeby uniknąć przypadków zarówno „ghostwriting” (autorstwa ukrytego) jak i „guest authorship” (autorstwa pozornego), redakcja czasopisma „Resovia Sacra” prosi autorów o podpisanie deklaracji.

 

POBIERZ DEKLARACJĘ


USA

                                                 A ghostwriting firewall in the editorial policy of the "Resovia Sacra"

 

Integrity in science is one of the foundations of scientific quality. Readers should be assured that the authors of publications present the results of their work in a transparent, fair and honest way, regardless of whether they are the original authors or have used the help of a specialized entity (a natural or a legal person). Transparency of information regarding the contribution of entities to preparing a publication (content-related, material, financial input, etc.) is the proof of an ethical attitude of a researcher as well as high editorial standards of the journal which publishes his/her work. It is also a manifestation of good practice and social responsibility. Ghostwriting and guest authorship are practices that violate the ethical norms accepted in research.

  • Ghostwriting is the process whereby a person makes a substantial contribution to a publication, without revealing their share in the work as one of the authors or without being credited in the acknowledgements to the publication.
  • Guest authorship (honorary authorship) is a situation in which a person listed as an author/co-author of a publication has contributed little or not at all to the creation of the publication, and yet is mentioned as its author (co-author).

To prevent cases of ghostwriting and guest authorship, the Editors of "Resovia Sacra" have introduced suitable procedures and have implemented the following solutions:

  1. The authors are required to disclose and notify the Editor of the contribution of individual authors in the creation of the paper submitted for publication (with their affiliations and information on contributions from each author regarding the study concept and design, the assumptions, methods, and protocols used in the preparation of the paper, etc). The corresponding author holds the main responsibility for providing correct information in this respect.
  2. The Editors stress in "Information for Authors" that ghostwriting and guest authorship are examples of scientific misconduct. Any detected cases will be revealed and the relevant bodies (affiliate institutions, scientific societies, associations of scientific editors, etc.) will be notified.
  3. Authors are required to disclose information about the sources of funding of their articles as well as about the contribution of research institutions, associations and other entities (financial disclosure).
  4. The Editorial Team of "Resovia Sacra" will document all forms of scientific misconduct, especially violations of the rules of scientific ethics.

 

Go to top